ДГ № 56 "Здравец"
град София

Мисия и визия

МИСИЯ

Съхраняване уникалността на детството, като основна ценностна единица в педагогическата  ни работа, чрез съобразяване с индивидуалната динамика на развитие на детето, чрез търсене на единство в знанията, уменията и нагласите, необходими за постигане на хармония във физическо, социално и интелектуално развитие - гаранция за пълноценна училищна готовност и активна социална адаптивност.

Утвърждаване на ДГ № 56 „Здравец“ като съвременна образователна институция, която осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, като полага основите за учене през целия живот чрез осигуряване на качествена подготовка за училище с прилагане на устойчиви иновативни модели на педагогическо взаимодействие с децата, техните родители и общността;

 ЦЕННОСТ

  • ориентирана към интереса и към мотивацията на децата, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
  • равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;
  • равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на образователният процес;
  • запазване и развитие на българската образователна традиция;
  • хуманизъм и толерантност между участниците в образователния процес;
  • съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
  • иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
  • прозрачност на управлението и предвидимост
  • автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;

 ВИЗИЯ

Развитие и утвърждаване на ДГ № 56 „Здравец“ в съвременна европейска образователна рамка, като професионално признат, доверен и предпочитан партньор на семейството, осигуряващ условия за изграждане на детската личност в широк културен план и по посока на съхранение на националните ценности и традиции.