ДГ № 56 "Здравец"
град София

Проекти и национални програми

                                                          

                                   

1. Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове;

Детска градина № 56 "Здравец" участва в Дейност 3 – Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали, пособия и др.- Обучение за прилагане на скрининг тест за деца от 3 до 3 години и 6 месеца.

  • Двама педагогически специалисти са сертифицирани за работа със скрининг теста за деца от 3 до 3 години и 6 месеца;

2. "Педагогическа практика - "Утринна приказка"

3. Проект "Спорт в детската градина" по Постановление № 46 от 19 март 2020 на Министерски съвет, за определяне на минимални диференцирани размери на парични средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджета на СО; 

4. Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование “ по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

5.   „Календар на здравето“ по програма на Столична община